Serveis Jurídics

Dret Urbanístic

Planejament:

 • Assessorament jurídic en la redacció de plans urbanístics
 • Assessorament en el tràmit d’informació pública
 • Escrits de suggeriments i al·legacions
 • Convenis urbanístics

 Gestió Urbanística

 • Redacció de projectes de reparcel·lació
 • Constitució de Juntes de Compensació
 • Entitats Urbanístiques de Col·laboradores
 • Llicències urbanístiques
 • Expedients de ruina

 Disciplina urbanística

 •  Defensa d’expedients de restauració de la legalitat urbanística.
 • Defensa en els expedients disciplinaris
 • Participació i defensa en expedients d’ordes d’execució

 Expropiacions

 • Participació en els expedients de justi preu

Responsabilitat patrimonial de les Admnistracions

 • Tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial davant qualsevol administració.

 Patrimoni cultural

 • Participació en els procediments derivats de les Lleis de Protecció del patrimoni cultural i històric.

Defensa Jurídica

 • Escrits d’al·legacions i recursos en expedients administratius
 • Recursos contenciosos-administratius davant els Tribunals de Justícia.